EDITORIAL: Golden Hour

Photographer: Kolby Knight

Photographed by: Kolby Knight www.kolbyknight.com @kolbyknight

Model: Samantha Dahlborg @themodelsam

Dress: Zara

Jewelry: Moschino

Dress: Zara

Jewelry: Moschino

Dress: Zara

Jewelry: Moschino