Photographer Federico D'amico @ffeff

Model - Valentina Beli @valentinabeli

Stylist - Bocharova Nataly @nataly.bocharova

Make up - Alina Yushchenko

glasses - ARTBULLYLKR

jacket - HOUSE OF FASHION

skirt - HOUSE OF FASHION

pumps - GIANVITO ROSSI

shoes - prada

jumpsuit - THEORY

glasses - ARTBULLYLKR

jacket - HOUSE OF FASHION

skirt - HOUSE OF FASHION

pumps - GIANVITO ROSSI

CHELSEA NYC